U Narodnim novinama broj 41/20. dana 3. 4. 2020. godine objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (u nastavku: Odluka). Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Odlukom se, zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, utvrđuju mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.
Odluka se primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika prema Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nar. nov. broj 128/09, 142/14 i 23/19.)

Od dana stupanja na snagu Odluke obveznici:
- mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija,
- ne mogu zapošljavati ni primati službenike i namještenike na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene,
- ne mogu sklapati nove ugovore o djelu.

Iznimno, novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu je dopušteno:
- u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje i
- ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, uz uvjet prethodnog dobivanja suglasnosti ministra financija.

Također, obveznici primjene Odluke moraju obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te ne smiju pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija, osim:
- ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
- ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom
- ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
- ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Ako proračunski i izvanproračunski korisnici daju donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000,00 kuna, onda to mogu isključivo učiniti uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Svi zahtjevi vezani uz provedbu Odluke dostavljaju se Ministarstvu financija na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Obveznici su dužni posebnu pozornost obratiti na to da se sredstva troše zakonito, namjenski i svrhovito, uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
Ako se obveznici ne pridržavaju mjera utvrđenih u Odluci kao i prethodno navedenih načela, protiv njih će se pokrenuti prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/18, 136/12 i 15/15) i odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 111/18).

Za vrijeme važenja ove Odluke neće se primjenjivati Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, br. 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20) i Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 70/16, 74/17 i 71/18).